L’Associació Salut Mental Catalunya Porta Oberta té la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Els objectius generals de la nostra entitat són:

  • Proporcionar informació, orientació i suport a les persones afectades per un problema de salut mental i als seus familiars.
  • Donar suport a les famílies afavorint el benestar familiar i social de la persona afectada per un problema de salut mental.
  • Proporcionar els suports necessaris per a la recuperació, integració i l’accés de les persones amb un problema de salut mental als recursos sociocomunitaris amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal, tractaments integrals i mantenir una qualitat de vida digna.
  • Promoure i vetllar pels drets socials i civils de les persones amb una problemàtica de salut mental i els seus familiars.
  • Contribuir a la millora de l’assistència sanitària, de l’atenció i informació de les persones afectades i els seus familiars, i a la rehabilitació, integració, i reinserció laboral de les persones amb un problema de salut mental.
  • Sensibilitzar a la societat i organismes públics i privats respecte a les necessitats i les problemàtiques personals – familiars i socials, contribuint a la normalització de la situació de les persones -amb un problema de salut mental i dels seus familiars.
  • Promoure totes aquelles activitats lúdiques i educatives que promoguin el ple desenvolupament de les persones afectades per una problemàtica de salut mental i als seus familiars.